We are passionate about educating the medical community.

Gezondheidsrecht ; voor artsen en hulpverleners

From April 08, 2022 17:00 until April 10, 2022 15:00
Posted by Luigia Baerecke
Categories: Conference
Hits: 5735

De Dokter op de snijtafel van de jurist

Introductie
Artsen en andere medisch beroepsbeoefenaren doen hun werk in een steeds complexer wordende omgeving. Dat heeft te maken met toenemende technologie, ingewikkelder wordende ingrepen, groeiende samenwerking tussen professionals bij diagnostiek en behandeling, mondiger patiënten en meer verantwoordingsplichten. Dat alles heeft ook juridische gevolgen. De cursus heeft tot doel artsen inzicht te bieden in juridische aspecten van belangrijke kwesties uit de beroepspraktijk. De cursus zal interactief zijn en gelegenheid bieden om in te gaan op specifieke vragen die leven in de beroepspraktijk in Curaçao.

Elk onderwerp zal worden behandeld aan de hand van een drieslag:
• Uiteenzetting van - voor de medische praktijk - relevante juridische aspecten/ kwesties
• Bespreking van een casus
• Discussie. Ook zullen deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om casuïstiek in te brengen.

Docenten
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijkuitoefening van artsen wordt de cursus verzorgd door een jurist, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, en een medisch specialist. Daarnaast levert mevrouw Mr. S. Christiaan, voorzitter van het medisch tuchtcollege Curaçao een bijdrage aan de cursus.
Prof. Mr. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht en als advocaat gespecialiseerd in juridische vraagstukken in de gezondheidszorg. Professor Hubben is o.a.voorzitter van de Raad van Toezicht van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis Tilburg en Raadsheer plv. Gerechtshof. Eerder is Professor Hubben werkzaam geweest als Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege.
Dr. Dorry Boll, gynaecoloog-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Zij heeft een grote praktijkervaring als medisch specialist; vervult bestuurlijke functies binnen het ziekenhuis en is daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van de medische beroepsuitoefening. Zij is gepromoveerd op het onderwerp endometriumcarcinoom.

 

Vrijdag 8 april 2022 Sessie 1

From - To Subject Speaker
17.00 - 17.25 Registratie  
  Relatie arts-patient bij onderzoek en behandeling (Geneeskundige behandelingsovereenkomst geldend op Curacao)  
17.25 - 17.30  Opening  
17.30 - 19.10 Informatie en toestemming: Welke risisco's moeten worden besproken? Hubben en Boll
  Medewerkingsplicht patient  
  Centrale norm: goed hulpverlenerschap: Hoe wordt deze norm ingevuld door de rechter?  
  Positie minderjarigen (regime van “dubbele
toestemming”’) en wilsonbekwamen
 
19.10 - 19.45 Break  
19.45 - 21.30 Wat moet in het dossier staan? Hubben en Boll
  Betekenis werkaantekeningen. Toevoegen verklaringen. Bewaartermijn en vernietigingsrecht. Recht op inzage en afschrift  
  Betekenis bepalingen over privacy  
  Opzeggen behandelingsovereenkomst. Wanneer geoorloofd?  
  Beroepsgeheim en verschoningsrecht. Uitzonderingen (“rechtstreeks betrokken bij behandeling”, positie vertegenwoordiger), beroepsgeheim na overlijden  
21.30 Slot  

zaterdag 9 april 2022 Sessie 2

From - To Subject Speaker
08.00 - 08.30 Registratie  
  Kwaliteit van zorg en (tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid; toezicht Inspectie.   
8.30 - 10.10 Verschillende vormen van aansprakelijkheid: civielrechtelijk, strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk (m.n. Inspectie Volksgezondheid) Hubben en Boll
  Centrale normen zijn: ”redelijk bekwaam en redelijk handelend arts“ en “Goed hulpverlenerschap". Hoe krijgen deze normen inhoud?   
  Zijn richtlijnen en protocollen bindend?  
  Wanneer komt strafrecht in beeld? Hubben en Boll
10.10 - 10.30 Coffee Break  
10.30 - 11.30

Werking van het medisch tuchtrecht op Curaçao.
Met bijdrage van mw. Mr. S. Christiaan, voorzitter Medisch Tuchtcollege Curaçao. Ingegaan wordt op de wettelijke regeling, de praktijk van het tuchtrecht (o.a. samenstelling van het college, het onderzoek van een klacht, inschakeling van deskundigen, toetsingsnorm) en enkele belangrijke uitspraken

Christiaan
11.45 - 12.30 Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid: enkele ontwikkelingen in Nederland Hubben en Boll
12.30 - 13.30 Lunch Break  

zaterdag 9 april 2022 sessie 3

From - To Subject Speaker
13.30 - 14.00 Registratie  
14.00 - 15.30 Rol Inspectie Volksgezondheid: Theorie en praktijk. Hubben en Boll
  Veranderende verhoudingen binnen het ziekenhuis. Gevolgen voor toelatingsovereenkomst, medische staf en vakgroep.  
  Regeling interne verantwoordelijkheid door vakgroep/maatschap.   
15.30 Slot  

Booklet

 

 

Accreditatie # A22.004 (totaal 8 punten)

8 april - 3 punten

9 april - ochtend sessie - 3 punten

9 april - middag sessie - 2 punten