We are passionate about educating the medical community.

Cursus gezondheidsrecht voor artsen

From February 16, 2018 15:00 until February 17, 2018 17:00
Categories: Conference

Artsen doen hun werk in een steeds complexer wordende omgeving. Dat heeft te maken met toenemende technologie, ingewikkelder wordende ingrepen, groeiende samenwerking tussen professionals bij diagnostiek en behandeling, mondiger patiënten en meer verantwoordingsplichten. Dat alles heeft ook juridische gevolgen. De cursus Gezondheidsrecht voor artsen heeft tot doel artsen een overzicht te bieden van de juridische aspecten van belangrijke kwesties waarmee zij in hun beroepspraktijk worden geconfronteerd. Daarbij gaat het niet alleen om wetgeving en rechtspraak maar ook om binnen instellingen bestaande regels voor de beroepsuitoefening.

De cursus wordt gegeven in een interactieve vorm waarbij gelegenheid bestaat om in te gaan op specifieke vragen die leven in de medische beroepspraktijk op Aruba. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijkuitoefening van artsen wordt de cursus mede gegeven door een medisch specialist. Prof. Gans en Prof. Hubben hebben deze cursus eerder gezamenlijk gegeven in het UMC Groningen. Om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met specifieke aspecten van de medische praktijk op Aruba wordt ook een bijdrage geleverd door mevrouw Ester van der Burg, jurist/secretaris raad van bestuur H.O.H. De cursus wordt gegeven in drie blokken.

Docenten:
1. Prof. mr. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht RU Groningen en als advocaat gespecialiseerd in juridische vraagstukken in de gezondheidszorg. Tevens o.a. voorzitter Raad van Toezicht Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en raadsheer plv. Gerechtshof. Eerder o.a. werkzaam als plv. voorzitter medisch tuchtcollege en rechter.
2. Prof. Dr. Rijk Gans, hoogleraar/opleider en disciplinegroep-voorzitter interne geneeskunde UMC Groningen
3. Mevrouw Ester van der Burg, jurist/secretaris raad van bestuur H.O.H.

De onderstaande onderwerpen zullen worden behandeld aan de hand van een drieslag:
• uiteenzetting van de relevante juridische aspecten/ belang voor de medische praktijk
• bespreking van een casus
• discussie

De deelnemers worden uitgenodigd om tevoren casuïstiek in te brengen, bij voorkeur per e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Literatuur ter voorbereiding
De volgende Handreikingen van de KNMG, te vinden op de website KNMG
• Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, 2010
• Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie (2012)
• Opnemen van gesprekken door patiënten. Handreiking voor artsen (2017)
• Artsen en social media. Handreiking (2017)
• Handreiking (Niet-) natuurlijke dood. Openbaar Ministerie, IGZ, Forensisch Medisch Genootschap en KNMG (2016). O.a. te vinden op de website van de IGZ, Nederland

CAN: Accreditatienummer A18.005 voor 10 uur (4+6).

Dag 1 - vrijdag 16 februari 2018


15:00-16:00 Registratie

16:00-16:15 Opening & Speech: Minister van Volksgezondheid en RvB HOH

16:15-21:00 Relatie arts-patiënt bij onderzoek en behandeling
 Besluitvorming behandeling
 Informatie en toestemming
 Weigering behandeling (o.a. bloedtransfusie Jehova's Getuigen)
 Positie minderjarigen en hun vertegenwoordigers
 Beoordeling van wils(on)bekwaamheid
 Medisch dossier en dossierplicht (w.o. inzagerecht; recht op kopie)
 Beroepsgeheim
 Kindermishandeling/ Meldcode

18:30-19:00 Pauze (broodje + salade)

Dag 2 - zaterdag 17 februari 2018)

 
08:00-09:00                   Registratie

09:00-12:00                   Kwaliteit van zorg, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • Verplichtingen inzake kwaliteit van zorg (o.a. Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg van 15 december 2014)
 • Verantwoording en aansprakelijkheid (o.a. medisch tuchtrecht)
 • Interne regeling verantwoordelijkheid (binnen ziekenhuis, praktijk/ vakgroep; tussen medisch specialist en ziekenhuis; hulppersoneel)
 • Rol van de IGZ, m.n. in geval van incidenten en calamiteiten
 • Elektronische gegevensuitwisseling
 • ‘Social Media’ in de gezondheidszorg

12:00-13:00                   Lunch pauze (broodje + salade)

13:00-16:00                   Einde van het leven

 • Non-reanimatie verklaring; non-reanimatie penning
 • Medisch zinloos handelen/ abstineren
 • Niet natuurlijke dood
 • Euthanasie
 • Palliatieve sedatie
 • Rol Openbaar Ministerie en Justitie

16:00-17:00                  Afsluitingsborrel (Wine & Cheese)

 


 

Talk to us

085 888 5555